Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld van toepassing.
 2. Het overmaken van een bestelling  -mondeling of schriftelijk-  impliceert voor de klant zijn onvoorwaardelijk akkoord met de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden.
 3. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van In het werkhuis, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Prijsofferten zijn tot 15 (vijftien) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Prijzen worden steeds inclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de klant zal In het werkhuis de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen In het werkhuis en de klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal In het werkhuis te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.
 4. Prijsoffertes bij meubelstoffering: In het werkhuis geeft altijd een raming mee van de totale kostprijs. Het is voor In het werkhuis onmogelijk om op voorhand een exacte prijsraming mee te geven, de werkelijke prijs kan dus schommelen in functie van de staat van het binnenwerk van het stuk. Als er zich tijdens de uitvoering van de opdracht onvoorziene situaties voordoen dan zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden en zal ook de offerte worden aangepast.
 5. De klant verklaart volledig geïnformeerd te zijn betreffende de technische eigenschappen en de gebruiksmogelijkheden van de door hem bestelde materialen. Klachten wegens verkleuring of vroegtijdige slijtage worden dan ook niet aanvaard. 
 6. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname. 
 7. Bij het plaatsen en opmeten van raamdecoratie: De koper verklaart de ruimtes waarin de werken zullen worden uitgevoerd vooraf te ontruimen. Beschadigingen, te wijten aan een gebrekkig uitvoeren van deze voorbereidende werken, vallen dan ook ten laste van de koper.
 8. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 
 9. Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.
 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
 12. In het werkhuis behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt In het werkhuis zich het recht voor de goederen terug te nemen.
 13. De koper verbindt zich ertoe In het werkhuis schriftelijk en onverwijld in kennis te stellen van zichtbare gebreken die zich zouden voordoen aan de geleverde goederen binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen.
 14.  In het werkhuis kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. In het werkhuis kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van In het werkhuis zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.
 15. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van In het werkhuis. De niet-uitoefening door In het werkhuis of door de klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

Algemene betalingsvoorwaarden

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 2. Bij nietbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 2%. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 75 euro. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt In het werkhuis zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
 3. In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van €200 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor In het werkhuis om een hogere schadevergoeding te eisen, zoals de totale kostprijs van de aangekochte grondstoffen en materiaal volledig op maat besteld van de klant. Wordt de overeenkomst geannuleerd door In het werkhuis, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.
 4. Bij  nietbetaling behoudt In het werkhuis zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. Bij nietbetaling behoudt In het werkhuis zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Bij niet-tijdige afname of weigering tot afname van de goederen, wordt er de klant een stallingskost aangerekend aan 75EUR per dag laattijdige afname.
 5. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

Algemene leveringsvoorwaarden

 1. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In het werkhuis doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien In het werkhuis een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. In het werkhuis zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen. Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.
 2. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van In het werkhuis.  De overdracht van eigendom van de goederen door In het werkhuis geleverd, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. Het risico voor verlies of diefstal daarentegen, gaat over op de klant van zodra de koopovereenkomst is gesloten. Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van In het werkhuis heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. In het werkhuis behoudt zich het recht voor het voorrecht van oonbetaalde verkoper op de door de verkoper verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.